czwartek, 29 października 2009

Informacje o "Sercu na gwiazdkę" - zostań wolontariuszem

Akcja:

Organizowana po raz 7 w dniach od 1 do 11 grudnia, od poniedziałku do piątku na terenie Łodzi 1000 dzieci, 300 dzieci z terenu Tomaszowa zostanie objęte akcją przez wolontariuszy w Tomaszowie,

polega na obdarowaniu prezentami gwiazdkowymi dzieci i rodzin ubogich w wieku od 0 - 15 roku życia

patronaty honorowe nad akcją objęli Arcybiskup Metropolita Łódzki Władysław Ziółek, Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak

patronat medialny Radio Łódź, Gazeta wyborcza, Telewizja Łódź, Telewizja Toya,

Więcej: http://test.uni.lodz.pl/promocja/aktualnosci,artykul,1262

UŁ w programie profilaktycznym "Jestem Fair"


Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ podpisał porozumienie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące realizacji programu profilaktycznego "Jestem Fair"

W dniu 6 października 2009 roku Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. dr hab. Grzegorz Michalski wspólnie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adamem Rapackim podpisał w Warszawie porozumienie w zakresie realizacji programu profilaktycznego "Jestem Fair".

Główny cel programu odnosi się do propagowania idei fair play, jako wychowawczego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz dążenia do upowszechniania postawy większego zrozumienia dla innych kultur i wyznań w całej Unii Europejskiej. Podstawowe założenia programu zostały przygotowane w oparciu o szczegółowe wytyczne programu "PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO" realizowanego w Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Na mocy zawartego porozumienia strony kierując się intencją efektywnej promocji pozytywnych zachowań w sporcie oraz kształtowania postaw poszanowania obowiązującego porządku prawnego ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych, zobowiązują się m.in. do promocji programu "Jestem Fair" na terenie całej Polski oraz wdrożenia programu pilotażowego w wybranych szkołach na terenie miasta Łodzi. W trakcie spotkania prof. dr hab. Grzegorz Michalski podjął zobowiązanie wspierania działań na rzecz prawidłowego wychowywania dzieci i młodzieży i przygotowania ich do udziału w masowych imprezach sportowych w duchu idei "fair play", natomiast Minister Adam Rapacki zadeklarował pełne wsparcie w aplikowaniu o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

Zadania programu będą realizowane przez zespół pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Nauk o Wychowaniu, ze szczególnym wyróżnieniem zespołu nauczycieli akademickich i studentów Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego pod kierownictwem dr Jolanty Kowalskiej i dra Arkadiusza Kaźmierczaka.