poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Dni Japońskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu ŁódzkiegoW dniach 14-15 kwietnia odbyły się kolejne, trzecie już Dni Japońskie, zorganizowane przez Klub Yakumo-goto i Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny dla studentów i pracowników UŁ oraz szerszej społeczności Łodzi i okolic, interesujących się Krajem Kwitnącej Wiśni. Impreza uzyskała patronat merytoryczny Ambasady Japonii w Polsce oraz patronat honorowy Prezydent Hanny Zdanowskiej. Jak co roku prezentowane były pasjonujące pokazy walki, m.in. po raz pierwszy na naszym Wydziale, - na miecze ken-jutsu i aiki-ken, wspaniałe, kolorowe wystawy kakemono, czyli tradycyjnych obrazów malarstwa japońskiego i kaligrafii. Zachwycały ogrody japońskie i ceremonia herbaciana, a możliwość bezpośredniego w niej uczestnictwa była dużym przeżyciem. Nie zabrakło też muzycznej oprawy programu , jak pokaz tańców klasycznego teatru no, czy koncert muzyki dawnej na oryginalnym instrumencie yakumogoto, będącym chlubą i symbolem Klubu. Oprócz oglądania wystaw i pokazów, mogliśmy wysłuchać szeregu niezwykle interesujących wykładów (o japońskiej mitologii, drzeworytach, specyfice języka japońskiego i innych), wygłoszonych przez autorytety z dziedziny kultury i gospodarki japońskiej, profesorów i pracowników polskich uczelni. Osobnym wątkiem Dni Japońskich 2012 było nawiązanie do tragicznych wydarzeń w Japonii w czasie śmiertelnej fali tsunami z 11marca 2011r., a także skutków awarii w elektrowni jądrowej w Fukushima. W czasie tych dwóch wolnych dni uczyliśmy się, poznając kulturę tego dalekiego kraju, bawiliśmy się, a niekiedy śmialiśmy się do łez. Dni Japońskie dostarczyły wielu niezapomnianych emocji. Czekamy na następne za rok.

wtorek, 17 kwietnia 2012

Igrzyska Olimpijskie dla Przedszkolaków

W piątek 13 kwietnia 2012 roku w hali Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się Igrzyska Olimpijskie dla Przedszkolaków „JESTEM FAIR” 2012.
Organizatorami imprezy była Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzki oraz studenci ze specjalności pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej. W wydarzeniu wzięło udział około 300 dzieci w wieku 5 i 6 lat z trzynastu przedszkoli z Łodzi i Opoczna. W ramach turnieju odbył się przemarsz uczestników turnieju wokół sali gimnastycznej z flagami, złożenie przez kapitanów przyrzeczenia o zdrowej i czystej rywalizacji, pokaz bezpieczeństwa przygotowany przez strażników miejskich. W czasie „Igrzysk” zostały przeprowadzone następujące konkurencje: sztafeta wahadłowa z przekazaniem pałeczki, wyścigi na czworaka „niedźwiadki”, rzut woreczków do celu, gra zręcznościowa „podawanie piłki górą” oraz różne skoki.
Puchary otrzymały przedszkola, które zajęły trzy pierwsze miejsca, zarówno w zawodach jak i w kibicowaniu. Wszystkie przedszkola i dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Partnerami imprezy byli PKOl, AZS, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Łódzki Oddział WOPR – obsługa medyczna, Wydział Edukacji UMŁ, Przedszkole Miejskie nr 39 w Łodzi.

czwartek, 12 kwietnia 2012

Dzień otwarty w City Handlowy

Aby dowie­dzieć się wię­cej o pracy w Citi Han­dlowy w Łodzi już dziś zgłoś się do udziału w Dniu Otwar­tym, który odbę­dzie się 19 kwiet­nia 2012 r. Poznaj spe­cy­fikę mię­dzy­na­ro­do­wej kor­po­ra­cji.

Zapra­szamy stu­den­tów II - V roku nastę­pu­ją­cych uczelni:

Uni­wer­sy­tet Łódzki:
Wydział Zarzą­dza­nia, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Poli­tech­nika Łódzka:
Wydział Fizyki Tech­nicz­nej, Infor­ma­tyki i Mate­ma­tyki Sto­so­wa­nej, Cen­trum Kształ­ce­nia Mię­dzy­na­ro­do wego (IFE), Wydział Orga­ni­za­cji i Zarzą­dza­nia

19.04.2012 Łódź, ul. Wól­czań­ska 178, budy­nek GTC (5 pię­tro)

Agenda:

12:00 Powi­ta­nie, pre­zen­ta­cja o Citi Han­dlowy, przed­sta­wie­nie oferty pro­gra­mów skie­ro­wa­nych do stu­den­tów
13:00 Wycieczka po biu­rze
13:30 Wykład dla stu­den­tów doty­czący sys­te­mów Unix
14:30 Pod­su­mo­wa­nie spo­tka­nia plus nie­spo­dzianki dla uczest­ni­ków
15:00 Zakoń­cze­nie

Więcej: http://mlodziwlodzi.pl/poznaj-lodzkich-pracodawcow-19-kwietnia-zaprasza-citi-handlowy/.

wtorek, 10 kwietnia 2012

Zapraszamy na Dni Japońskie


Zapraszamy na Dni Japońskie, które odbędą się w dniach 14-15 kwietnia 2012 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym przy ul. Rewolucji 1905 r. 39/41 w Łodzi.
Podczas imprezy będzie można wysłuchać prelekcji m.in. na temat japońskiego świata magii, ogrodu wschodzącego słońca, japońskiej Drogi Herbaty w tradycji Urasenke. Odbędą się pokazy sztuk walki Karate Shōrin-ryū i Kobudō oraz ken-jutsu iaiki-ken, a także koncert tradycyjnej muzyki japońskiej i warsztat masażu shiatsu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.eksoc.uni.lodz.pl w zakładce „Wydarzenia”.

środa, 4 kwietnia 2012

"Niedyskryminacja w Unii Europejskiej - zasada czy slogan?"

Komisja Europejska objęła patronat nad konferencją "Niedyskryminacja w Unii Europejskiej - zasada czy slogan?" organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2012 na Wydziale Prawa i Administracji.

Rejestrować się i zgłaszać tematy referatów można pod adresem e-mail: niedyskryminacja@gmail.com. Serdecznie zapraszamy!