wtorek, 6 marca 2012

konkurs fotograficzny Univers&TY!UNIVERS-I-TY – KONKURS FOTOGRAFICZNY UŁ

To już czwarta edycja konkursu fotograficznego UŁ. Serdecznie zachęcamy do udziału i nadsyłania
prac.

Nagrodę w konkursie stanowi wysokiej klasy sprzęt fotograficzny. Spośród uczestników konkursu
jury wyłoni także 20 osób, których prace zostaną zaprezentowane na wystawie w reprezentacyjnych
obiektach UŁ.

1 nagroda; aparat fotograficzny LEICA X1 Silver

2 nagroda; aparat fotograficzny LEICA V-LUX 3

3 nagroda; aparat fotograficzny LEICA V-LUX 30

Regulamin:


Konkurs fotograficzny UŁ "Univers-i-ty”.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Univers-i-ty” (dalej w regulaminie: Konkurs).

2. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Łódzki.

3. Konkurs odbywa się pod patronatem Fotofestwialu.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych zdjęć wykonanych przez Uczestników, tematycznie związanych z działalnością Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka prac jest dowolna (obejmuje ludzi, portret, krajobraz, architekturę, przyrodę, ekologię, zdjęcia reporterskie i in.) Wymogiem jest aby fotografie złożone na konkurs miały związek z Uniwersytetem Łódzkim, tj. aby były zrobione na terenie uczelni lub dokumentowały lub portretowały jej życie.
6. Wybrane zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie "Univers-i-ty", która zostanie zaprezentowana w dniach 10-20.05.2012 w ramach Fotofestiwalu

II. Warunki udziału w konkursie


1. Konkurs ma charakter otwarty, Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna z tym zastrzeżeniem, że w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Jury konkursowego oraz ich najbliższa rodzina.

2. Każdy Uczestnik może nadesłać zgłoszenie obejmujące maksymalnie 5 zdjęć.

3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.

4. Zdjęcia zgłaszane na konkurs będą przyjmowane wyłącznie w formie zapisu cyfrowego: na płytach CD lub DVD. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych płyt. Jeśli nadesłane płyty uniemożliwią ocenę zdjęć, zgłoszenie zostanie automatycznie odrzucone i nie weźmie udziału w konkursie.

5. Każda nadesłana płyta z zapisem zdjęć konkursowych powinna zostać oznaczona imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

6. Do koperty należy włożyć oznaczoną płytę oraz oświadczenia, o których mowa w pkt. 9, sporządzone według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (dostępny do pobrania na stronie www.foto.uni.lodz.pl)

7. Organizatorzy zapraszają Uczestników, aby do nadsyłanych zdjęć załączali komentarze (nazwę fotografowanego obiektu, miejsce wykonania zdjęcia oraz inne informacje, które można będzie wykorzystać przy opisie zdjęć).

8. Każdy uczestnik konkursu musi dołączyć do nadesłanego zgłoszenia:

a) oświadczenie, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nadesłanych zdjęć

b) oświadczenie woli o chęci uczestnictwa w wystawie "Univers-i-ty" na warunkach opisanych w załączniku nr 2 do Regulaminu

c) oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na publikację przez Organizatora (w przypadku przyznania nagrody) imienia i nazwiska Uczestnika na stronie Organizatora www.foto.uni.lodz.pl i w innych mediach, gdzie informacje o konkursie będą prezentowane. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu;

d) oświadczenie w którym Uczestnik potwierdza, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na publikację swoich wizerunków

e) oświadczenie w którym Uczestnik stwierdza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje wszystkie jego postanowienia;

f) powyższe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem;
g) osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie oświadczenia, o których mowa powyżej.

9. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.

10. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia bez dołączonych oświadczeń.

III. Warunki techniczne dotyczące nadsyłanych zdjęć

1. Nadsyłane pliki cyfrowe mogą pochodzić z aparatów cyfrowych lub być wynikiem skanowania fotografii wykonanych w dowolnej technice.

2. Piki pochodzące z aparatów cyfrowych muszą spełniać następujące kryteria:

a) rozdzielczość min. 2500x1900 pikseli (ok. 5 Mpikseli);

b) akceptowalne formaty plików to: JPG;

c) nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora, numer zdjęcia oraz ewentualnie tytuł [przykład nazwy pliku: jan_kowalski_01_poziomki.jpg]

3. Pliki będące wynikiem skanowania muszą spełniać następujące kryteria:

a) rozdzielczość krótszego boku min. 2000 pikseli;

b) akceptowalne formaty plików: JPG/TIFF;

c) nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora, numer zdjęcia oraz ewentualnie tytuł [przykład nazwy pliku: jan_kowalski_01_poziomki.jpg]

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zdjęć o niskiej jakości technicznej.

5. Mile widziany będzie także odautorski komentarz do zdjęcia, nazwa fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia oraz inne informacje, które można będzie wykorzystać przy opisie prac zakwalifikowanych na wystawę

IV. Ocena prac konkursowych i nagrody

1. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 15.04.2012r. Zgłoszenia, które wpłyną do siedziby Organizatora po terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora

3. W skład Jury wejdą fotograficy, ludzie świata kultury i przedstawiciele Organizatora.

4. Decyzje Jury będą ostateczne.

5. Jury nie będzie miało obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad.

6. Jury wyłoni 20 uczestników, których zaprosi (na zasadach zawartych w porozumieniu między Organizatorem a Uczestnikiem konkursu, którego treść znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu) do udziału w wystawie „Univers-i-ty” zorganizowanej w reprezentacyjnych obiektach UŁ. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja pokonkursowa.

7. Autorom najciekawszych zdjęć związanych z tematem konkursu Jury przyzna nagrody w postaci sprzętu fotograficznego:

1 nagroda; aparat fotograficzny LEICA X1 Silver

2 nagroda; aparat fotograficzny LEICA V-LUX 3

3 nagroda; aparat fotograficzny LEICA V-LUX 30

8. Nagrodzie głównej będzie przypisane świadczenie dodatkowe w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody głównej

9.Przychód uzyskany z tytułu nagrody głównej uzyskany w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody głównej.

10. Płatnikiem podatku, o którym mowa w pkt . 9 jest Organizator Konkursu.

11. Wydanie nagrody głównej przez Organizatora nastąpi po pobraniu podatku od Autora projektu wybranego przez Jury. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty świadczenia dodatkowego, o którym mowa w pkt. 8.

12. Nagroda główna nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.


V. Postanowienia Końcowe

1. Nadesłane zgłoszenia konkursowe niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.

2. Nadesłanych na konkurs płyt CD lub DVD Organizator nie odsyła.

3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.uni.lodz.pl

4. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: konkursfoto@uni.lodz.pl. W tytule maila należy napisać "Konkurs fotograficzny UŁ"..

5. Harmonogram konkursu:
- ogłoszenie konkursu: 01.03.2012 r.
- ostateczny termin przyjmowania prac do 15.04.2012 r.
- posiedzenie Jury konkursu do 23.04.2012 r.
- powiadomienie autorów o wynikach do 27.04.2012 r.
- ekspozycja prac połączona z uroczystym otwarciem wystawy oraz wręczeniem nagród:
maj 2012 r.

6. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Centrum Promocji UŁ
ul. Lindleya 8, pok. 15
Z dopiskiem: "Konkurs fotograficzny UŁ".
Decyduje data wpływu zgłoszenia na podany wyżej adres.

7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

8. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania laureata nagrody głównej.

9. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.

10. Przystąpienie uczestnika do Konkursu (nadesłanie prac) jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Regulamin i formularze