poniedziałek, 21 grudnia 2009

Druga międzynarodowa konferencja naukowa "Innowacje w edukacji akademickiej - szkolnictwo wyższe w procesie zmiany", Warszawa, 09 - 10 grudnia 2009r.
Międzynarodowa Konferencja naukowa CUIwE „Innowacje w edukacji akademickiej – szkolnictwo wyższe w procesie zmiany” odbyła się w Warszawie (w Hotelu Radisson), w dniach 09 – 10 grudnia 2009r. Było to drugie spotkanie naukowe z cyklu trzech konferencji zaplanowanych w ramach projektu „Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Konferencję, zorganizowaną przez Katedrę Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, uroczyście otworzyli:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbara Kudrycka

Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej – prof. Marek Rocki (Senator RP)

Prorektor ds. współpracy z zagranicą UŁ – prof. Zofia Wysokińska

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Grzegorz Michalski

Kierownik Katedry Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ – prof. Jacek Piekarski

Kierownik Projektu Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji – dr Marek Kulesza.

W dwudniowym spotkaniu wzięli udział wybitni przedstawiciele świata nauki, uczelni wyższych z Polski i zagranicy min.:

Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – prof. Jerzy Stanisław Błażejowski

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – prof. Stefan M. Kwiatkowski

Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji – prof. Tadeusz Pilch (Uniwersytet Warszawski)

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku – prof. Jerzy Nikitorowicz

Rektor Uniwersytetu w Kuopio (Finlandia) – prof. Juhani Laurinkari

Podczas swojego wystąpienia minister podkreśliła potrzebę dokonywania zmian w polskim szkolnictwie, podniesienia konkurencyjności polskich uczelni, które muszą się zmierzyć z uczelniami zagranicznymi. "Najlepsi absolwenci szkół średnich, mając do wyboru studiowanie na kierunkach anglojęzycznych w polskich uczelniach i studia w szkołach zagranicznych, coraz częściej wyjeżdżają z kraju” – mówiła minister. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu prof. Grzegorz Michalski – Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ – ogromne znaczenie dla procesu transformacji polskiego szkolnictwa wyższego mają zmiany programów nauczania, ukierunkowane nie na to, by „student uczestniczył w coraz większej liczbie kursów, lecz na przyrost jego wiedzy i umiejętności".Część oficjalną konferencji rozpoczęły wystąpienia: Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Zofii Wysokińskiej („Główne kierunki zmian w zarządzaniu uczelniami wyższymi w procesie ich umiędzynarodowiania”); prof. Mieczysław Malewski („Adepci nauki w ponowoczesnym akademickim świecie – o dylematach możliwych wyborów”); prof. Marek Konopczyński: („Możliwości budowania etosu nauki w nowych warunkach organizacyjnych szkolnictwa wyższego”), dr Danuta Lalak, dr Marek Kulesza („Młode kadry akademickie - oczekiwania, bariery, perspektywy”). Moderatorem sesji Akademicka – tradycja, etos, misja był prof. Tadeusz Pilch. Celem konferencji było omówienie drogi rozwoju ośrodków akademickich, problemów współczesnej edukacji akademickiej i podjęcie próby wypracowania modelowych sposobów ich przezwyciężania w szkolnictwie wyższym.

Dyskusja toczyła się w następujących grupach tematycznych:

· Kultura akademicka – tradycja, etos, misja

· Kształcenie na studiach wyższych – koncepcje, projekty, strategie, realizacja

· Uczelnie wyższe w procesie zmiany

· Dydaktyka akademicka – jakość kształcenia– sens studiowania

· Innowacyjność a zarządzanie uczelniami wyższymi

· Uspołecznienie uczelni wyższych

· Tworzenie i przekaz wiedzy akademickiej – perspektywa uczestnicząca

Zjazd naukowy zgodnie z intencją organizatorów stanowił okazję dla polskich oraz zagranicznych środowisk akademickich do wymiany doświadczeń i ożywienia dyskusji nad stanem edukacji akademickiej i przemianami dokonującymi się w tej dziedzinie. Podejmowana tematyka ukierunkowana była na poszukiwanie rozwiązań sprzyjających innowacyjności oraz podnoszeniu jakości i wartości wiedzy w społeczeństwie oraz wzrostowi innowacyjności gospodarki.

Problematyka konferencji naukowej dotycząca innowacji w edukacji akademickiej – szkolnictwo wyższe w procesie zmian, została przyjęta z zainteresowaniem, świadczy o tym liczba uczestników krajowych jak i zagranicznych. Ogółem udział w konferencji wzięło ok. 173 osoby w tym 14 gości zagranicznych (Ukrainy, Niemiec, Finlandii).

Publikacja: W rezultacie dwudniowego zjazdu naukowego w Warszawie przygotowana zostanie publikacja książkowa. Prócz referentów oraz czynnych uczestników konferencji do współpracy zaproszeni zostaną wszyscy zainteresowani zamieszczeniem artykułu w książce, która ukazać się ma w 2010 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz