piątek, 14 października 2011

Najlepsze prace magisterskie dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów wytypowane.

Sukces prawników z UŁ!

Najlepsze prace magisterskie dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów
wytypowane. W tym roku zgłosiło się 47 uczestników. Wyboru zwycięskich
prac dokonała kapituła konkursu pod przewodnictwem Prezes UOKiK Małgorzaty
Krasnodębskiej-Tomkiel oraz Wicperezesa Jarosława Króla. Laureatom
gratulujemy!

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji jest organizowany przez Prezes UOKiK od trzech lat. Po raz pierwszy jednak przyznano nagrody za prace dotyczące ochrony konsumentów. W obu kategoriach łącznie zgłosiło się 47 uczestników - osób, które obroniły swoje prace w minionym roku akademickim. Aż cztery nagrody oraz wyróżnienie zdobyły absolwentki Uniwersytetu Łódzkiego.

Opracowania dotyczyły m.in. nadużywania pozycji dominującej przez gminy,
pomocy publicznej, upadłości konsumenckiej i wprowadzającej w błąd reklamy
leków. Jury oceniało jakość merytoryczną pracy, jej formę, nowatorskie
ujęcie zagadnienia oraz poziom edytorski. Komisja konkursowa przyznała
następujące nagrody:

Ochrona konkurencji:

I miejsce zajęła Weronika Wiśniewska absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę Stosowanie praktyk ograniczających konkurencję w sektorze farmaceutycznym na tle prawa Unii Europejskiej. Zwycięskie opracowanie zostało napisane pod kierunkiem Prof.
dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak. Zdaniem komisji konkursowej autorka
wykazała się szeroką wiedzą oraz umiejętnością analitycznego myślenia,
badając obszerne orzecznictwo UE, a następnie wysuwając ciekawe wnioski.

Laureatka otrzymała nagrodę w wysokości 5 tys. zł brutto.

II miejsce przyznano Aleksandrze Węgrzyk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę Dopuszczalność pionowych porozumień cenowych na gruncie europejskiego i krajowego prawa ochrony konkurencji. Promotorem pracy był dr Tadeusz Ławicki. Nagroda to 2 tys. brutto. W
opinii komisji praca porusza zagadnienia najbardziej aktualne z perspektywy przedsiębiorców. Laureatka za swoją pracę została także nagrodzona Wyróżnieniem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Zwyciężczyni otrzymała dodatkowo 3 tys. zł brutto.

III miejsce przyznano Agnieszce Jasińskiej absolwentce Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Pomoc państwowa udzielona polskim stoczniom w świetle prawa Unii Europejskiej. Promotorem
pracy był doc. dr Rudolf Ostrihansky. Zdaniem komisji autorka wybrała niezwykle trudny temat jakim jest pomoc publiczna. W swej pracy dokonała analizy pomocy udzielonej polskim stoczniom oraz jej zasadności.

Zdobywczyni trzeciego miejsca otrzymała 1 tys. zł brutto.

Ochrona konsumentów:

I miejsce zdobyła Iwona Piaskowska absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę na temat Ochrona konsumentów przed spammingiem e-mailowym i SMS-owym w prawie unijnym oraz polskim. Praca została napisana pod kierunkiem dr Moniki Namysłowskiej. Praca została nagrodzona za podjęcie bardzo aktualnego tematu, przemyślaną strukturę, wysoki poziom merytoryczny oraz dużą staranność opracowania. Laureatka otrzymała nagrodę w wysokości 5 tys. zł brutto.

II miejsce jury przyznało Iwonie Orłowskiej absolwentce Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę Legislacyjna i pozalegislacyjna regulacja reklamy porównawczej w Unii Europejskiej.
Promotorem była dr Monika Namysłowska. Jury doceniło w pracy ciekawe ujęcie tematu reklamy porównawczej, które znalazło wyraz w analizie zarówno w oparciu o przepisy prawa jak i samoregulacje stosowane przez branżę. Zwyciężczyni otrzymała 2 tys. zł brutto.

III miejsce przyznano Kamili Gierwatowskiej, absolwentce Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za pracę Pozasądowe rozstrzyganie sporów w obrocie konsumenckim. Opracowanie zostało napisane pod kierunkiem dr. Michała
Chajdy. Praca nagrodzona za kreatywność oraz próbę wyjścia poza ramy analizy legislacji na poziomie wyłącznie teoretycznym. Zdobywczyni trzeciego miejsca otrzymała 1 tys. zł brutto.

Laureaci obu konkursów otrzymali także publikacje wydawnictwa Wolters
Kluwer Polska oraz roczny dostęp do elektronicznego wydania Dziennika
Gazety Prawnej.

Kolejne edycje konkursów na najlepszą pracę magisterską poświęconą
ochronie konkurencji i konsumentów odbędą się w 2012 roku. Do pierwszego z
nich mogą się zgłaszać absolwenci wszystkich kierunków, do drugiego -
wyłącznie absolwenci prawa. Dla autorów najlepszych opracowań w każdej z
tych dziedzin, przewidziano po trzy nagrody finansowe oraz wyróżnienie.
Zwycięzcy otrzymają po 5 tys. zł. Zgłoszenia należy przesyłać do 16 lipca
2012 roku.

Dodatkowe informacje dla studentów:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
faks: 22 826 11 86

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz