czwartek, 12 kwietnia 2012

Dzień otwarty w City Handlowy

Aby dowie­dzieć się wię­cej o pracy w Citi Han­dlowy w Łodzi już dziś zgłoś się do udziału w Dniu Otwar­tym, który odbę­dzie się 19 kwiet­nia 2012 r. Poznaj spe­cy­fikę mię­dzy­na­ro­do­wej kor­po­ra­cji.

Zapra­szamy stu­den­tów II - V roku nastę­pu­ją­cych uczelni:

Uni­wer­sy­tet Łódzki:
Wydział Zarzą­dza­nia, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Poli­tech­nika Łódzka:
Wydział Fizyki Tech­nicz­nej, Infor­ma­tyki i Mate­ma­tyki Sto­so­wa­nej, Cen­trum Kształ­ce­nia Mię­dzy­na­ro­do wego (IFE), Wydział Orga­ni­za­cji i Zarzą­dza­nia

19.04.2012 Łódź, ul. Wól­czań­ska 178, budy­nek GTC (5 pię­tro)

Agenda:

12:00 Powi­ta­nie, pre­zen­ta­cja o Citi Han­dlowy, przed­sta­wie­nie oferty pro­gra­mów skie­ro­wa­nych do stu­den­tów
13:00 Wycieczka po biu­rze
13:30 Wykład dla stu­den­tów doty­czący sys­te­mów Unix
14:30 Pod­su­mo­wa­nie spo­tka­nia plus nie­spo­dzianki dla uczest­ni­ków
15:00 Zakoń­cze­nie

Więcej: http://mlodziwlodzi.pl/poznaj-lodzkich-pracodawcow-19-kwietnia-zaprasza-citi-handlowy/.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz